Guangzhou Dashi Furniture City

5.001
Detailed Information

A big furniture wholesale market in Guangzhou, China. A place to explore and get ideas as well.

Chinese Name
广州大石家私城
Contact Information
Dashi Furniture City, 1km South of Luoxi Bridge , Guangzhou, Guangdong