JiangLong International Shoes Plaza Guangzhou

3.673
Detailed Information

A wholesale market mainly for kids shoes.

Chinese Name
广州江龙国际鞋业广场
Contact Information
Huiying Business Building, Wangshengtang Hou Street, Guangyuan Xi Road, Baiyun District , Guangzhou, Guangdong